Kierunek zmian

Regulamin usług

I. Słowniczek

1. Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa warunki i zasady korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę – których podstawę stanowią profesjonalne usługi z zakresu doradztwa żywieniowego.

2. Akceptacja regulaminu – zakup usługi jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

3. Usługodawca – Ksenia Nowak Ul. Morelowa 32, 30-222 Kraków NIP 6821694047 REGON 520122210, właściciel marki: Dietetyk Ksenia Nowak – Kierunek Zmian

4. Dietetyk / usługodawca – specjalista świadczący usługi dietetyczne, zgodnie z wykupionym przez Klienta rodzajem Usług.

5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług oferowanych przez Usługodawcę. Osoby nie spełniające powyższych kryteriów zobowiązane są do dostarczenia pisemnej zgody na opiekę dietetyczną od opiekuna prawnego. Formularz pisemnej zgody dostarczony zostanie przez usługodawcę.

6. Usługa – wszelkie usługi świadczone odpłatnie przez usługodawcę na rzecz Klienta:
· Konsultacje dietetyczne
· Wykonanie pomiarów antropometrycznych
· Opracowanie indywidualnych diet
· Warsztaty, eventy oraz szkolenia
Wszystkie usługi dostępne pod adresem: http://ksenianowak.pl

7. Gabinet dietetyczny usługodawcy – Ul. Morelowa 32, 30-222 Kraków

8. Wywiad zdrowotny – wypełniony oraz przedłożony przez Klienta kwestionariusz zawierający dane klienta oraz informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia. Wywiad zdrowotny stanowi podstawę współpracy. W przypadku wykupienia planu żywieniowego, jego założenia zostaną oparte o informacje zawarte w wywiadzie. Jego rzetelne wypełnienie stanowi bazę, do utworzenia indywidualnego planu żywieniowego. Istnieje możliwość uwzględnienia dodatkowych produktów, informacji oraz próśb dotyczących stworzenia indywidualnego plany żywieniowego, które nie zostały uwzględnione w wywiadzie zdrowotnym oraz podczas konsultacji dietetycznej. O możliwości uwzględnienia dodatkowych informacji decyduje zleceniobiorca. Po akceptacji możliwości dodatkowych uwag do diety – informacje te należy wysłać jednym mailem. Informacje dodatkowe traktowane będą jako ostateczne i aktualne, nawet jeżeli będą w nich występować różnice względem wywiadu zdrowotnego. W momencie chęci zmian informacji dodatkowych w trakcie lub po rozpisaniu indywidualnego żywieniowego, reklamacje nie będą uwzględniane.

9. Dzienniczek żywieniowy – Wypełniony oraz przedłożony, kilkudniowy zapis spożytych przez Klienta produktów razem z dokładnym opisem, ilością oraz godzinami spożycia. Zapis z minimum 3 dni (2 dni pracy oraz 1 dnia wolnego od pracy). W przypadku braku możliwości wypełnienia dzienniczka żywieniowego, należy skonsultować się z usługodawcą wcześniej w celu precyzyjnego ustalenia warunków współpracy. Dzienniczek może stanowić raport z aplikacji dietetycznych załączony do wstępnej dokumentacji, odesłanej przed rozpoczęciem współpracy.

10. Warunkiem korzystania z usług jest przedłożenie wywiadu oraz dzienniczka drogą mailową lub w formie papierowej przed terminem wizyty, chyba że usługodawca zadecyduje inaczej.

11. Konsultacja dietetyczna – konsultacja w gabinecie lub ONLINE, obejmująca rozmowę, wykonanie pomiarów antropometrycznych oraz analizy składu ciała (w przypadku braku przeciwwskazań), omówienie wszelkich zagadnień związanych z żywieniem, korektę błędów a także ustalenie dalszego postępowania oraz ewentualny wybór dalszych usług. W ramach współpracy online podczas konsultacji dokonywana jest także analiza tabeli pomiaru obwodów. Konsultacja jest poprzedzona wypełnieniem, odesłaniem Usługodawcy wywiadu zdrowotnego oraz dzienniczka żywieniowego oraz w określonych przypadkach także aktualnych wyników badań laboratoryjnych.

12. Usługa ONLINE – konsultacja dietetyczna drogą telefoniczną lub komunikatorów internetowych, obejmująca rozmowę, omówienie błędów żywieniowych oraz analizę tabeli pomiaru obwodów w przypadku konsultacji kontrolnych. Konsultacja ONLINE jest poprzedzona wypełnieniem, odesłaniem usługodawcy wywiadu zdrowotnego oraz dzienniczka żywieniowego oraz w określonych przypadkach także aktualnych wyników badań laboratoryjnych.

13. Serwisy przynależne do Dietetyk Ksenia Nowak – Kierunek Zmian:

Ksenia Nowak


https://www.facebook.com/kzdietetyk
https://www.instagram.com/kierunek_zmian/
https://www.youtube.com/channel/UCd3hUNj51fe3_QR2fYw0A1w
Tik tok – @kierunek_zmian oraz @kierunek_spacer

14. Dieta / jadłospis / indywidualny plan żywieniowy – plan oraz zalecenia żywieniowe stworzone indywidualnie dla Klienta z uwzględnieniem jego stanu zdrowia oraz preferencji żywieniowych oraz wszelkich informacji zawartych w wywiadzie zdrowotnym.

15. Stała opieka online – prawo do pierwszeństwa odpowiedzi na maile w przypadku wykupienia pakietów Premium ze stałą opieką online. Koszt opieki online wliczony jest w cenę pakietów Premium (200 zł) i oparty jest o codzienne wsparcie w sprawach technicznych oraz zdrowotnych. Opieka online nie obejmuje pracy nad motywacją klienta, gdyż tego typu kwestie omawiane są podczas konsultacji. W ramach stałej opieki online otrzymujesz odpowiedzi na swoje wiadomości mailowe każdego dnia. Maksymalny czas odpowiedzi na Twoje wiadomości to 2 dni robocze. Po wykorzystaniu opieki online (stała korespondencja mailowa), nie ma możliwości reklamacji usługi.

16. Cennik – wykaz obowiązujących aktualnie opłat za korzystanie z Usług Dietetyk Ksenia Nowak – Kierunek Zmian. Ceny wskazane w Cenniku są cenami brutto. Aktualny cennik dostępny pod adresem: http://ksenianowak.pl/cennik/

17. Dni robocze – dni powszednie od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.

17. Termin realizacji zlecenia – termin wykonania usługi ustalony z zleceniobiorcą. Termin może ulegać zmianie na wskutek aktualnej ilości zleceń oraz nagłych przypadków (np. chorobowych). Średni czas realizacji planu żywieniowego 7 dni to 7 dni roboczych, planu żywieniowego 14 dni to 10 – 14 dni roboczych. Terminy te mogą ulec wydłużeniu o 2-3 dni robocze w zależności od aktualnej ilości zleceń bądź nagłych przypadków które obsługiwane są w pierwszej kolejności. O ewentualnych opóźnieniach, klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Czas realizacji korekt diet to 7 dni roboczych na każdy 1 tydzień wykupionej diety.

 

II. Obowiązki Pacjenta

1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usług oferowanych przez Dietetyk Ksenia Nowak – Kierunek Zmian jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

2. Klient zobowiązany jest do udzielenia Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji (wypełnienie oraz przedłożenie wywiadu zdrowotnego oraz dzienniczka żywieniowego), które umożliwią ułożenie przez Dietetyka diety dostosowanej do stanu zdrowia Klienta. Klient zobowiązuje się także do przekazania w wywiadzie rzetelnych i konkretnych wskazówek oraz informacji, na podstawie których dietetyk poprowadzi konsultację lub / i stworzy indywidualny plan żywieniowy.

3. Klient zobowiązuje się w sposób jasny i klarowny informować o postępach diety, swoich oczekiwaniach, problemach i pytaniach. Kontakt z dietetykiem odbywa się tylko i wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną w nagłych wypadkach. Kontakt w bieżących sprawach poprzez social media – tylko za zgodą dietetyka.

4. Rezerwacji terminów wizyt dokonuje się tylko i wyłącznie drogą telefoniczną lub poczty elektronicznej.

5. Odwoływanie wizyt bez poniesienia konsekwencji – minimum 72 godziny przed planowanym terminem wizyty. Odwoływanie wizyt odbywa się tylko i wyłącznie drogą telefoniczną.

6. W przypadku nie stawienia się na umówiony termin, klient zobowiązuje się wpłacić zaliczkę w wysokości 100% ceny usługi przed kolejną wizytą. W przypadku odwołania wizyty na czas krótszy niż 72 h przed planowanym terminem, klient zobowiązuje się wpłacić zaliczkę w wysokości 50% ceny usługi przed kolejną wizytą – zaliczka ma charakter bezzwrotny i jest odliczana podczas konsultacji. Zwroty niewykorzystanych zaliczek rozpatrywane są indywidualnie poprzez korespondencję mailową.

7. Wielokrotne przekładanie wizyt – klient który często odwołuje / przekłada wizyty, zobowiązuje się wpłacić zaliczkę w wysokości 50% ceny usługi przed kolejną wizytą. O konieczności wpłaty zaliczki, decyduje dietetyk.

8. Klient w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane na temat stanu zdrowia oraz informować o wszelkich zmianach samopoczucia wynikającego z zastosowania diety oraz stanu zdrowia.

9. Klient zobowiązuje się do nie wprowadzania żadnych zmian w ułożonych przez Dietetyka dietach. Klient zobowiązany jest do konsultowania z Dietetykiem wszelkich zmian wykraczających poza plan oraz zalecenia żywieniowe.

10. Do 7 dni roboczych Klient zobowiązuje się poinformować o chęci naniesienia zmian na dietę – wynikających z błędu Dietetyka (1 korekta w cenie diety, realizacja korekt to 7 dni roboczych).

11. Plan żywieniowy oraz wszelkie materiały otrzymane od dietetyka mogą być wykorzystywane przez Klienta jedynie do jego osobistego użytku, bez prawa do ich rozpowszechniania, kopiowania, udostępniania osobom trzecim. Rozpowszechnianie materiałów naraża Klienta na odpowiedzialność prawną za naruszenie praw autorskich.

12. W przypadku wątpliwości dotyczących postępowania dietetycznego, Klient kontaktuje się z Dietetykiem drogą mailową lub telefonicznie.

13. Klient wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną przez Dietetyka dietę.

14. Klient przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Poradnię Dietetyczną nie gwarantują efektu oczekiwanego przez Klienta. Dietetyk zgodnie z zasadą starannego działania robi wszystko, aby osiągnąć wyznaczone razem z Klientem cele. Klient przyjmuje nadto do wiadomości, iż Dietetyk jest przeświadczony o prawdziwości przekazanych przez Klienta danych dotyczących aktualnego stanu zdrowia.

 

III. Obowiązki Dietetyka

1. Po spełnieniu obowiązków nałożonych na Klienta, Dietetyk zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie z Klientem ustalonym. O ewentualnych opóźnieniach wynikających z przypadków losowych bądź nagłych przypadków chorobowych wymagających pilnego przyjęcia, dietetyk zobowiązuje się poinformować drogą mailową. Czas realizacji zlecenia liczony od momentu dokonania wpłaty oraz odbycia konsultacji dietetycznej.

2. W uzasadnionych przypadkach Dietetyk kontaktuje się z Klientem poprzez pocztę elektroniczną bądź kontakt telefoniczny.

3. Dietetyk zobowiązuje się w terminie ustalonym z klientem nanieść na dietę ewentualną korektę (wynikającą z błędu Dietetyka). Termin realizacji korekt to 7 dni roboczych. Korekty wynikające z przekazania przed klienta niepełnych danych podczas wywiadu zdrowotnego, nie będą uwzględniane.

4. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Klienta diety, wynikające ze zmiany stanu zdrowia lub przekazania nieprawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia.

5. Dietetyk zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących Klienta wynikających z wywiadu zdrowotnego, dzienniczka żywieniowego a także z rozmowy telefonicznej, drogą poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych.

6. Dietetyk ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku gdy:
· Istnieje podejrzenie, iż Klient zataił informacje dotyczące stanu zdrowia, mogące mieć wpływ na postępowanie dietetyczne.
· Informacje przekazane w wywiadzie wykraczają poza kompetencje dietetyka.
· Informacje przekazane w wywiadzie nie są możliwe do zrealizowania przez dietetyka.
· Informacje przekazane w wywiadzie oraz oczekiwania są ze sobą sprzeczne co uniemożliwia poprawne wykonanie usługi przez dietetyka.
· Zachowanie klienta wskazuje, iż może on być pod wpływem alkoholu lub środków o działaniu psychoaktywnym.
· Zachowanie klienta jest obraźliwe wobec Dietetyka.
· Wykonanie usługi może mogłoby narazić zdrowie lub życie Klienta.
· Klient nie zaakceptował warunków regulaminu.

7. Dietetyk świadczy usługi w oparciu o zasadę starannego działania – wykonuje swoją pracę jak najlepiej, celem osiągnięcia wyznaczonych z Klientem celów. Z uwagi na złożoność procesu poprawy zdrowia lub inne czynniki współistniejące, Dietetyk nie daje gwarancji iż oczekiwany efekt zostanie osiągnięty. Konsultacje mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

 

IV. Dzieci

1. Dzieci do lat 16 zobowiązane są do zgłoszenia się na wizytę z opiekunem prawnym.
2. Młodzież w wielu 16 – 18 lat może skorzystać z usług samodzielnie, po uprzednim przedłożeniu podpisanej przez opiekuna prawnego „zgody na opiekę” którą udostępnia usługodawca.

 

V. Kontakt z dietetykiem.

1. Kontakt z dietetykiem odbywa się drogą mailową oraz w nagłych wypadkach drogą telefoniczną. Informowanie na temat stanu zdrowia oraz przesyłanie wyników badań oraz tabeli pomiaru obwodów przy współpracy online odbywa się drogą mailową.

2. Kontakt poprzez social media tylko i wyłącznie po wcześniejszej zgodzie dietetyka. Kontakt poprzez social media tylko i wyłącznie w sprawach technicznych, codziennych jak nagła konieczność zmiany produktu w diecie na wskutek braków, sytuacje losowe wymagające szybkiej interwencji i pomocy z zakresu diety.

3. Prośby dotyczące planów żywieniowych / wizyt mogą być przekazywane tylko i wyłącznie drogą mailową. Prośby wysyłane poprzez social media nie będą uwzględniane. Dietetyk musi wyrazić zgodę na uwzględnienie dodatkowych próśb dotyczących diety, które nie zostały uwzględnione przez klienta w wywiadzie zdrowotnym.

4. Ustalanie terminów wizyt odbywa się drogą telefoniczną oraz mailową.

5. Odwoływanie wizyt – poniżej 24 h tyko i wyłącznie drogą telefoniczną. Powyżej 24 h drogą telefoniczną i mailową. Ustalanie terminów wizyt drogą telefoniczną oraz mailową.

6. W ramach usług w pakietach premium (ze stałą opieką online) – odpowiedź na pytania techniczne, które mają pomóc Ci w realizacji diety, klient otrzymuje maksymalnie do 2 dni roboczych. Poza pakietami Premium, w przypadku wykupienia usług pojedynczych klient otrzyma odpowiedź na pytania związane z realizacją diety 1 raz w tygodniu.

 

VI. Pakiety PREMIUM oraz usługi pojedyncze – zakres oraz kontakt w ramach realizacji usług.

1. Konsultacja dietetyczna – klient otrzymuje profesjonalne doradztwo z zakresu swojego problemu zależnego od diety, interpretację wyników badań, wyliczenie zapotrzebowania energetycznego, rozkładu makroskładników, omówienie żywienia w przypadku chorób. W ramach konsultacji dietetycznej nie prowadzona jest dodatkowa korespondencja mailowa, poza wskazówkami dotyczącymi dodatkowej diagnostyki która ma przygotować podopiecznego do dalszej współpracy dietetycznej. Zakres szczegółowo omówiono w słowniczku. Konsultacja trwa 60 min, koszt zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

2. Plany żywieniowy 7 / 14 dni – zakres usługi szczegółowo omówiono w słowniczku. W cenę planu nie wliczony jest koszt konsultacji oraz stałej opieki online. W ramach wykupienia planu żywieniowego nie prowadzona jest dodatkowa korespondencja mailowa. Istnieje możliwość wykupienia planu żywieniowego bez wcześniejszej konsultacji dietetycznej – taka forma współpracy wymaga wcześniejszych ustaleń z dietetykiem. Rozpisanie planu żywieniowego nie zawiera edukacji, interpretacji wyników badań oraz omówienia żywienia w jednostkach chorobowych – tego typu forma współpracy nie jest rekomendowana. 1 korekta diety w cenie usługi (po wykonaniu korekty reklamacje nie będą uwzględniane). Korekta obejmuje usunięcie błędów dietetyka. Korekty wynikające z niepełnych informacji przekazanych przez klienta w wywiadzie zdrowotnym, nie będą uwzględniane. Koszt zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

3. Konsultacja dietetyczna + plan żywieniowy – zakres opisano powyżej. W ramach wykupienia usług (poza pakietem premium), nie prowadzona jest dalsza korespondencja mailowa z uwagi na brak opłaty w ramach stałej opieki online. W ramach usług otrzymujesz jedną odpowiedź mailową na pytania dotyczące w realizacji diety. Do 7 dni roboczych klient ma obowiązek odesłania ewentualnych uwag wymagających konieczności korekty diety wynikających z błędu dietetyka. 1 korekta diety w cenie usługi (po wykonaniu korekty reklamacje nie będą uwzględniane). Korekty wynikające z niepełnych informacji przekazanych przez klienta w wywiadzie zdrowotnym, nie będą uwzględniane.

4. W ramach pakietów Premium, klient otrzymuje w każdym wykupionym miesiącu jedną konsultację dietetyczną, jeden plan żywieniowy 7 dni oraz stałą opiekę online opierającą się na kontakcie mailowym. W ramach stałej opieki online klient otrzymuje każdego dnia roboczego jedną odpowiedź na maile z pytaniami dotyczącymi realizacji diety. Czas w określonych przypadkach może wydłużyć się do 48 h. W ramach pakietu istnieje możliwość zamiany planu żywieniowego na indywidualne zalecenia żywieniowe (dotyczy skomplikowanych jednostek chorobowych w przypadku których nie ma możliwości wdrożenia planu żywieniowego). W przypadku wykupienia pakietów 2 i 3 miesięcznych, podczas konsultacji kontrolnych dietetyk dokonuje analizy tabeli pomiaru obwodów klienta (w przypadku pracy na tabeli pomiaru obwodów). W pakiety premium wliczone są konsultacje dietetyczne oraz stała opieka online o wartości 150 zł za każdy miesiąc. Pozostałą kwotę stanowi opłata za plan żywieniowy. Ceny pakietów zgodnie z aktualnym cennikiem usług.

 

VII. Reklamacje

1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem z usług Dietetyk Ksenia Nowak – Kierunek Zmian przyjmowane są w formie korespondencji elektronicznej pod adresem kontakt@ksenianowak.pl

2. Reklamacje względem konsultacji nie są możliwe po odejściu od kasy.

3. Reklamacje diet możliwe są jedynie w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania diety.

4. Reklamacje stałej opieki online w pakietach premium są jedynie możliwe przed rozpoczęciem korzystania z opieki online (aktywnej korespondencji mailowej) lub maksymalnie do 7 dni kalendarzowych od jej rozpoczęcia (uiszczenia płatności).

5. Reklamacja winna zawierać: dane klienta, datę zdarzenia, zwięzłą przyczynę reklamacji.

6. Reklamacje należy złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania diety.

7. Termin rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy – 14 dni kalendarzowych.

8. W przypadku zasadności reklamacji, usługodawca zaproponuje formę rozstrzygnięcia sporu. Termin rekompensaty (np. zwrotu środków) to 14 dni kalendarzowych.

9. Reklamacje zawierające uzasadnienia, które nie są zwięzłe z informacjami, oczekiwaniami oraz potrzebami klienta przekazanymi pod postacią wywiadu zdrowotnego lub korespondencji mailowej – nie będą uwzględniane.

10. Podstawą do złożenia reklamacji nie jest:
– niska smakowitość posiłków – dietetyk układa plan w oparciu o preferencje wykazane w wywiadzie, dzienniczku żywieniowym lub w oparciu o listy produktów dosłanych przed klienta co zawęża możliwość swobodnego doboru produktów i może wpłynąć na walory smakowe posiłków. Zalecane dokładne wypełnienie wywiadu i wskazanie swoich preferencji żywieniowych które mogą wymagać zmiany na co klient musi być gotowy.
– odczucie głodu podczas stosowania diety – mogące wynikać z błędów i niedociągnięć stosowania diety, zwiększenia wydatków energetycznych przez podopiecznego (nie uwzględnionych w wywiadzie i podczas konsultacji), problem ze snem, dużych różnic z dotychczasowej konsumpcji pożywienia (niekompletny dzienniczek, brak umiejętności określenia porcji spożytych produktów, nie uwzględnienie przekąsek, słodzonych napojów i innych), dodatkowych jednostek chorobowych o których nie wie klient i dietetyk (np. Nadmierny po posiłkowy wzrost insuliny), stosowanych leków (np. leków przeciwdepresyjnych, sterydowych)
– brak oczekiwanych efektów – mogący wynikać z błędów popełnianych przez klienta, jego stanu zdrowia oraz występujących jednostek chorobowych, zatajania spożywania dodatkowych przekąsek.